Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie SDH Číčov

 

V dřívějších dobách byly vesnice i města většinou obývány v dřevěných domcích a je nasnadě, že nepozorností i úmyslně docházelo k velkým požárům, kdy lehla celá vesnice nebo i polovina města popelem. Zkušenosti ukázaly, že jednotlivec těžko může čelit tak mocnému nepříteli, a proto občané buď dobrovolně nebo vedeni k tomu úřady vstupovali do spolků, aby společnými silami omezili zhoubné účinky ohně.

Za panování císařovny Marie Terezie byl vydán v roce 1755 řád k hašení ohně. Za císaře Josefa II. v roce 1785 byl vydán další hasební řád, kde jsou uvedeny povinnosti magistrátů, cechů a občanstva k hašení ohně. Úmyslné založení ohně bylo velmi tvrdě trestáno, často i veřejným upálením.

Teprve po uplynutí dalších 80 let se začínají objevovat první pokusy o založení dobrovolných hasičských sborů a to v Zákopech roku 1854 a v Liberci roku 1861, v obou případech s jednalo o německé sbory.

V Čechách vznikají první sbory v Chrudimi a ve Slaném roku 1863, avšak slavné výročí dobrovolného hasičského sboru je spojeno s městem Velvary v roce 1864. Postupně přibývají další a další, až dochází k založení hasičského sboru i na Spálenopořičsku. V roce 1878 Spálené Poříčí, 1882 Blovice, 1884 Nezvěstice, Štáhlavy a Milínov, 1885 Lučiště, 1892 Nové Mitrovice a Lipnice, 1894 Hořehledy a v roce 1896 dochází též k založení sboru dobrovolných hasičů v Číčově.

Vzniku založení předcházel rok 1895, kdy po žních v září vypukl v Číčově oheň, jenž zachvátil stodolu pana Antonína Muziky naplněnou obilím. Číčovští občané přispěchali na pomoc, ale s prázdnýma rukama bez účinné pomoci. Sjeli se se tehdy hasiči z Trokavce, Lučiště a Spáleného Poříčí. Zdejšímu občanstvu bylo tehdy vytýkáno, proč není ve vsi hasičský spolek a hasičského nářadí. oheň byl lokalizován, ale zanechal smutnou památku. Po této smutné památce se počalo vážně uvažovat o zřízení hasičského sboru.                                                                                                                   

A tak již 22. února 1896 byly sepsány stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Číčově. Pro sbor byla zakoupena ruční čtyřkolová stříkačka na koňský potah za 815 zlatých. Část peněz věnovala obec a z Kontribučenského fondu číčovských starousedlíků na tuto stříkačku bylo věnováno 300 zlatých, zakoupena byla též výzbroj, byly zhotoveny žebříky místními tesaři Kreidlem a Hrabačkou, kteří postavili před statkem pana Šmolíka leziště. Jako cvičitele si vyžádali učitele pana Vilibalda Cvrka z Trokavce, který ochotně vyhověl žádosti zdejšího sboru a členy velmi dobře vycvičil. Již 26. července se konalo v Číčově první veřejné cvičení. Ještě téhož roku se sbor dostavil k požáru do Hořehled, kam museli tehdejší členové sboru táhnou stříkačku ručně. Aby se mohli zdejší občané kulturně vzdělávat byla zřízena 1. září 1899 spolková hasičská knihovna, do které bylo věnováno prvních 76 knih od místních občanů. V roce 1900 byla postavena hasičská kůlna za obětavého přispění několika jednotlivů za 299 zlatých. Předtím byla stříkačka schována pod střechou u Josefa Dardy. V tomto rocebyl také při hasičském sboru zřízen divadelní kroužek a v roce 1905 dostal sbor první jeviště od správy školy.

V roce 1921 oslavil sbor 25 leté trvání jeho založení. Výročí bylo oslaveno veřejným cvičením, kterého se zúčastnilo 15 sborů, valnou hromadou, kde byla zahrána hra "Naši furianti". V pozdějších letech, kdy se číčovský sbor dostavoval k požárům, byla zjišťována naléhavost zakoupení motorové stříkačky, ježto okolní sbory již motorové stříkačky měly a jejich dosah byl daleko větší.

V roce 1928 byla ustanovena při sboru samaritánská stráž, která poskytovala místnímu obyvatelstvu první pomoc, ročně bylo ošetřeno 20 až 30 občanů. Na začátku roku 1936 po bedlivém uvážení všech členů a obecního zastupitelstva bylo usneseno stříkačku zakoupit od Bohumila Máry za 23.250 Kč a k tomu 200 m hadic. Dodaná stříkačka byla slavnostně pře dána 19. července 1936 ku příležitosti 40. výročí založení sboru. Na činnost všech sborů těžce dolehla II. světová válka, neboť mnoho členů bylo umučeno a bylo zakazováno členství v hasičských jednotkách. Činnost ve sboru však úplně neustala, i když se zápisy nedělaly od roku 1941 až do roku 1945. Členové se scházeli potají, aby v případě požáru se jelo na pomoc. Po osvobození naší vlasti znovu začal život ve sboru.

V padesátých letech dochází k reorganizaci hasičských sborů na přejmenování jako požární sbory. Tyto organizace přecházely pod pravomoc národních výborů. Práce ve sboru byla usměrňována pokyny od OV SPO. V roce 1952 bylo pro místní sbor zakoupeno auto, které sloužilo až do roku 1963. Ve zdejší obci nebylo vodní nádrže mimo rybníčku u kostela a potoka, proto byl podán návrh  na vybudování nádrže za farou. Návrh byl přijat a za pomoci JZD byla nádrž vybudována. Začaly se zavádět preventivní prohlídky k předcházení požáru s nevšedními zájmem ze strany MNV i samotných požárníků.

V roce 1971 našemu sboru byla zakoupena nová motorová stříkačka PS 12, která byla zaplacena ze strany tehdejšího MNV za 29.500 Kč. Stará "Márovka" zůstává nadále ve sboru, ale v případě požáru se nebude váhat ji použít, neboť byla zrenovována do patřičného stavu.                                                                                                                                        

Poprvé v historii v roce 1974 se podařilo založit družstvo žáků, pod vedením Františka Hrubého a Václava Vurma. Do hry "Plamen" však nebylo družstvo zapojeno. V roce 1992 poprvé v dějinách do Sboru dobrovolných hasičů v Číčově byly přijaty ženy. V dřívějších dobách, také vstupovaly do sboru ženy, ale jen jako přispívající, aby mohly hrát v divadle. Roku 1995 bylo založena družstvo žen, pod vedením Ludmily Valentové. Družstvo se zúčastnilo okrskové soutěžě v Milínově. V tomto roce bylo založeno také družstvo mladých hasičů pod vedením Ludmily Valentové, Zdeny Boušové a Ivety Rybákové. Toto družstvo mladých hasičů je zapojeno do hry "Plamen".

V roce 1996 oslavil náš sbor 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Číčově. Slavnostní valná hromada se konala v místním pohostinství. K tomuto výročí byla vydaná publikace, kterou za spolupráce členů sboru sestavil starosta hasičů Václav Vurm. Nemalý podíl na zdárném průběhu oslav měli i sponzoři, kteří přispěli především finanční hotovostí. Rok 1998 byl pro místní sbor smutným rokem. V noci ze 24. na 25. srpna vypukl u pana Emanuela Dobiáše požár, který pravděpodobně vznikl založením. Stalo se to, co sbor nepředpokládal, motorová stříkačka PS 12 dostala poruchu a tak musel sbor nasadit starou "Márovku", která se dobře osvědčila. Při požáru bylo nutno chránit okolní domy, neboť hořící stodola byla dřevěná. Stodolu nezachránil místní sbor, ani sbory ze Spáleného Poříčí, Blovic a Nepomuka. Při úklidu požářiště pomáhalo mnoho členů našeho sboru. Za tuto pomoc při likvidaci požářiště dostal sbor poděkování ze strany Městského úřadu ve Spáleném Poříčí od starosty pana Ing. Čížka.

V polovině roku 2001 postihl obec velký přívalový deěť a část domů byla zatopena, naši hasiči museli čerpat vodu z několika zatopených studní. Rok 2002 opět nezačal dobře. Z 18. na 19. ledna, před půlnocí byl zpozorován vycházející dým z domku, byla spuštěna siréna a byli přivoláni hasiči ze Spáleného Poříčí, Blovic a Nepomuka. Po příjezdu hasičů s cisternou byl oheň zdolán. Požár byl úmyslně založen po vloupání do domku. Aby toho nebylo málo v srpnu přišy katastrofální povodně na území celých Čech. i když leží Číčov na začátku potoka Bojovka, byla tu záplava vodou dosti citelná. Několik občanů muselo být evakuováno z jejich domovů.

Po delším jednání a rozhodování našeho sboru o potřebě zhotovení hřiště pro místní mládež a hasiče v roce 2003 začala výstavba nového hřiště "Na Drahách". Hřiště bylo vybudováno našimi dobrovolnými hasiči za přispění MÚ ve Spáleném Poříčí a dokončeno bylo o dva roky později. V roce 2005 nám umožnil Městský úřad ve Spáleném Poříčí zrekonstruovat obecní domek na Hasičský klub, otevřen byl v říjnu téhož roku, vedoucí Hasičského klubu se stala Lucie Valentová. V tomto roce byl také založen fotbalový a šipkařský zájmový klub pod názvem "SDH Jamajka Číčov". Na počest založení šipkařského klubu se uskutečnil I. ročník v šipkách, pod názvem "Ťulpas Číčov". Turnaj byl pořádn pouze pro amatéry.


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář